Studio voor ontwerp van bouwplannen en advies bij uitvoering daarvan.

ontwerpt ・ engineert ・ adviseert

Harold Laenen Architectuur (sinds 2003) is gevestigd in Weert. Een groot deel van de opdrachten komt uit de particuliere markt. Hierdoor is er een specialisatie ontstaan in het particuliere woonhuis. Daarnaast is Harold Laenen Architectuur ook werkzaam op de zakelijke markt. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. Hiervoor worden opdrachten geselecteerd welke qua aard en schaal passen bij die van het architectenbureau.

Proces

Als architect heb ik het doel om niet alleen ruimtes te ontwerpen, maar tevens deze ook te realiseren, zodat deze gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedacht en bedoelt zijn. Lees verder

Diensten

Mijn diensten ondersteunen de werkwijze om het proces van het project in goede banen te lijden. Diensten bestaan uit advieswerkzaamheden welke resulteren in documenten. Lees verder

Achtergrond

Het eerste onbewuste Aha-erlebnis, heb ik als klein manneke gehad, tijdens het bezoeken van een antiek-zaak ergens in België. Mijn ouders keken rond en ikzelf bleef gefascineerd. Lees verder

Proces

‘een kijkje in de keuken’

Van idee naar gebruik

Als architect heb ik het doel om niet alleen ruimtes te ontwerpen, maar deze ook te laten realiseren, zodat deze gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedacht en bedoelt zijn. Het proces van ieder project is grofweg onder te verdelen in een 5-tal stappen.

De verkenning

Oriëntatie, haalbaarheid & formulering van de opgave.

Het ontwerp

In de breedste zin van het woord van stedenbouwkundige inpassing tot uitwerking van een detail en het documenteren daarvan.

De uitvoeringsvorm

De keuze van de uitvoeringsvorm bepaald hoe een project gerealiseerd wordt en hoe bijhorende Prijs- & Contractvorming tot stand zal komen.

De realisatie

De uitvoering, het daadwerkelijk maken en zien groeien van het project.

Het gebruik

Eindelijk is het dan zover dat de gebruiker z’n intrek kan nemen in het project.

ingrediënten

LUISTERT

ANALYSEERT

BESPREEKT

VERTAALT

ONTWERPT

ONDERSTEUNT

WERKT UIT

BEGELEIDT

bereiding

Luistert

De opdrachtgever staat centraal in het proces. Helemaal wanneer de opdrachtgever ook één van de gebruikers van het plan is. Tijdens de kennismaking begint het luisteren. Wat zijn de wensen? Hoe zit het gezin in elkaar? Wat voor soort organisatie? Maar ook tijdens het proces wordt er geluisterd. Iets kan immers te groot, te klein, niet wenselijk of goed zo zijn! Afstemmen op dezelfde frequentie is het uitgangspunt.

Analyseert

Het type project wordt gedefineerd. De wensen, eisen en randvoorwaarden worden in kaart gebracht. De projectlocatie en z’n context geven belangrijke input aan het plan. Deze input, het eigen werk en dat van derden wordt kritisch benaderd. Door analyses komen de diverse (on-) mogelijkheden boven drijven.

Bespreekt

Uitkomsten met bijhorende adviezen uit de verschillende werkzaamheden bespreekt Harold Laenen uitvoerig met de opdrachtgever. Zo kan deze weloverwogen keuzes maken.

Vertaalt

Uniek en afgestemd op de wensen van de opdrachtgever worden plannen ontwikkeld. In deze vertaling zit de toegevoegde waarde van uw architect Harold Laenen. Samen het realiseren van de droom!

Ontwerpt

Een plan bevind zich niet alleen binnen of buiten. Dit is waarom Harold Laenen zowel in- als exterieur ontwerpt en altijd in relatie tot de context. De ontwerpen dienen zicht respectvol in te voegen in de omgeving waar zij zich bevinden. Tijdens het ontwerpen wordt er gezocht naar functionaliteit voor nu en later. Er wordt gewerkt aan originele, eigenzinnige en duidelijke oplossingen. Zodat een ruimte ontstaat waar de gebruiker zich thuis voelt.

Ondersteunt

Tijdens het ontwerp en de uitwerking van een project wordt het contact met adviseurs en gemeente door Harold Laenen onderhouden. Hier dient uw architect tevens ook als klankbord. Welke constructeur past bij de opgave? Wanneer moet een plan naar de gemeente? De aanvraag van de vergunning wordt door Harold Laenen gedaan. Ook het meedenken in gerelateerde aspecten behoort tot ondersteuning.

Werkt uit

Het ontwerp wordt verder uitgewerkt zodat de plantoetsing in het kader van de Wet kwaliteitsborging – Wkb gedaan kan worden. Daarnaast vind verdere uitwerking plaats voor het bestek, waarop offerte kan worden uitgebracht door uitvoerende partijen. Voor de uitvoering van het project dient het plan een verder technische uitwerking te ondergaan. Zo ontstaat dan een uitvoerings-gereed ontwerp gedocumenteerd in werktekeningen.

Begeleidt

Het realiseren van een project is voor veel opdrachtgevers een niet alledaagse bezigheid. Dit is waarom begeleiding essentieel is. Naast het ontwerptraject kan er tijdens de prijs- & contractvorming met de uitvoerende partijen ook gerekend worden op uw architect. Samen leiden we het proces in de juiste baan. Veder staat uw architect tijdens de uitvoering ook klaar met advies, ad-hoc oplossingen en bewaakt hij de kwaliteit van het project. Aan het eind van de bouw vind de oplevering plaats. Eventuele gebreken worden samen opgenomen en dienen nog opgelost te worden door de uitvoerde partijen.

Diensten

‘het recept voor een succesvol plan’

De door Harold Laenen aangeboden diensten ondersteunen de werkwijze om het proces van het project in goede banen te lijden. Diensten bestaan uit werkzaamheden welke resulteren in documenten en adviezen. Alle diensten worden gefaseerd, op verschillende schaalniveaus aangeboden en uitgevoerd. De efficiëntie van de studio zit hem in het feit dat Harold Laenen zowel het ontwerp, engineering en advisering in eigen hand heeft.

Architect Harold Laenen functioneert als leidsman, raadgever, binnen het gehele proces van het totale project. Dit kan vanaf eerste verkenning tot en met het in gebruik nemen het project of voor specifieke gedeelten uit het proces.

Harold Laenen

 • Is in dienst van en representatief voor opdrachtgever.
 • Geeft toelichting en evalueert gedurende het proces met opdrachtgever.
 • Maakt haalbaarheidstudies waarbij juridische, bouwkundige en financiële aspecten in kaart gebracht worden.
 • Voert besprekingen en overleg met adviseurs, gemeente en / of uitvoerende partijen.
 • Ondersteunt en begeleid tijdens gehele proces en / of gedeelten daarvan.
 • Verzorgt indien gewenst de prijs- & contractvorming met de uitvoerende partijen.
 • Controleert tijdens uitvoering van project & proces.

Tijdens de eerste processtap, de verkenning, is het doel om de opgave zo goed mogelijk te formuleren. Harold Laenen helpt u met inventariseren van de benodigde gegevens en verwerkt dit in het programma van eisen. Vanuit een programma van eisen kan ook een plan van aanpak volgen voor verdere stappen uit het proces.

Advieswerkzaamheden

 • Inventarisatie uitgangspunten.
 • Inventarisatie bestaande toestand.
 • Inventarisatie randvoorwaarden, eisen en wensen.
 • Inventarisatie en analyse gebruik en benodigde ruimte.
 • Inventarisatie budget voor bouw- en bijhorende investeringskosten.
 • Inventarisatie en analyse ambities duurzaamheid.
 • Inventarisatie en analyse referenties opdrachtgever en architect.

De bestaande toestand is een vertrekpunt van de opgave. De bestaande toestand kan concreet het bestaand gebouw of object zijn. Daarnaast is er ook altijd de bestaande context, de directe omgeving van het project. Dit kunnen de buren zijn maar ook de onderliggende regels uit een bestemmingsplan.

Advieswerkzaamheden

 • Bezichtiging locatie.
 • Inmeten bestaande toestand.
 • Analyse bestaande toestand.
 • Documentatie middels foto’s & schetsen.
 • Vastlegging in tekeningen.

Het ontwikkelen van een nieuw object heeft tot gevolg dat zijn omgeving ook veranderd en hierop zal moeten aansluiten. Hoe dit gebeurd wordt in de nieuwe context vastgelegd. In de situatie wordt de relatie tussen landschappelijke / stedenbouwkundige context en het perceel vastgelegd. Op het niveau van het perceel wordt de relatie tussen situatie en object vastgelegd.

Advieswerkzaamheden

 • Nieuwe toestand situatie.
 • Gevelbeeld.
 • Schema bestemmingsplan.
 • Ontwerp functionele en ruimtelijke opzet perceel.
 • Ontwerp specifieke elementen en / of objecten, bijvoorbeeld een toegangspoort.

.

De tweede stap uit het proces is het ontwerp. Het ontwerpen verloopt cyclisch, gaat door meerdere schaalniveaus heel en wordt over meerdere fases gespreid. Iedere fase vraagt om z’n eigen karakteristieke resultaten en heeft een verdere uitwerking tot gevolg.

Advieswerkzaamheden

 • Ontwerp functionele en ruimtelijke opzet met bijhorende verschijningsvorm.
 • Ontwerp constructieve, bouwtechnische en energetische opzet.
 • Uitwerking t.b.v. plantoetsing in het kader van Wet kwaliteitsborging –  Wkb.
 • Uitwerking t.b.v. de prijs- & contractvorming.
 • Uitwerking t.b.v. de uitvoering.

Harold Laenen ontwerp het interieur als integraal onderdeel mee. Een ruimte kan immers pas goed zijn wanneer men weet hoe deze gebruikt gaat worden. Zo zal bijvoorbeeld in een keuken de opstelling bekend moeten zijn voordat geconcludeerd kan worden of dat deze ruimte zal gaan voldoen.

Advieswerkzaamheden

 • Ontwerp indeling diverse ruimtes.
 • Materialiseren.
 • Ontwerp opzet keuken & sanitaire ruimten.
 • Ontwerp verlichtingsplan.
 • Ontwerp specifieke elementen en / of objecten, bijvoorbeeld een televisiehoek.

Het totaalconcept is als het som der delen. Door componenten ook op elementen niveau te werken weten opdrachtgevers wat ze vragen / kunnen verwachten en uitvoerende partijen wat er gerekend / gemaakt moet worden. Een ontworpen trap is immers iets anders dan een stelpost in de begroting en zo kan het ook handig zijn om van te voren te weten of er een lamp boven de tafel hangt en waar deze geschakeld wordt.

Advieswerkzaamheden

 • Ontwerp trappen.
 • Kozijn-staat buiten- en / of binnenkozijnen.
 • Ontwerp aansluitpunten elektra.
 • Ontwerp aansluitpunten ventilatie.
 • Uitwerking maatvoering armaturen.
 • Uitwerking (verlaagde-) plafonds.

n de detaillering komt alles samen. Hoe een ontwerp eruit komt te zien word grotendeels bepaald door de details. Harold Laenen geeft vorm en documenteert nauwkeurig tot het laatste detail.

Advieswerkzaamheden

 • Ontwerp bouwkundige principedetaillering.
 • Uitwerking detaillering context nieuw.
 • Uitwerking detaillering interieur.
 • Uitwerking detaillering componenten.
 • Uitwerking detaillering kozijnen.
 • Uitwerking detaillering uitvoering.

algemene voorwaarden

‘de kleine lettertjes’

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen. DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011 / nummer 56/2013.  Download DNR 2011.

Achtergrond

‘de ontwikkeling van een architectonische houding’

Aha-erlebnis

Het eerste onbewuste Aha-erlebnis, heb ik als klein manneke gehad, tijdens het bezoeken van een antiek-zaak ergens in België. Mijn ouders keken rond en ikzelf bleef gefascineerd door het interieur, in het bijzonder de trap, of was het nu het trappenhuis? Nog maar een keer op en neer! Nee, de ruimte was als split-level opgebouwd. Dat was het! Ik kon er met mijn verstand niet bij. Wat gebeurd hier? Hoe zit dit in elkaar? …… Later die dag, ergens op een terrasje, zijn er vele studieschetsen toevertrouwd aan de achterzijde van verscheidene viltjes.

Rode draad

Een tweede onbewuste gewaarwording heb ervaren in het complex de Lichtenberg. Verlaten, niet onderhouden en overwoekerd lag het ensemble er toen der tijd bij. Samen met mijn grote broer op de fiets via de natuurstenen brug over de gracht in een mysterieuze, bijna feeërieke setting aangekomen. Vervolgens door de poort op een soort voorhof de fietsen tegen een bijgebouw gezet. Voor ons, een enorme en uitnodigende helling. Als klein ventje leek dit alsof we aan de voet van een hele grote berg stonden. Begeleid door de boomtoppen en door een uitzicht, naar beneden kijkend tussen bomen welke op de steile helling staan. Boven aangekomen bij een paar flinke traptreden. Het was alsof de traptreden spraken en zeiden let op u gaat zo dadelijk binnentreden. En jawel hier betraden we daadwerkelijk het openluchttheater, waar het regiegebouw met een elegant gebaar boven de tribune uitstijgt en richting geeft. Hier kwamen we oog in oog met het toneelgebouw te staan. We waren binnen maar toch ook nog buiten. Ik voelde het, een vreemd gevoel, een mix van spanning en ongeloof. Stil staan en het enige wat ik kon zeggen was: WAUW!!!

Bewustwording

Tijdens mijn schooltijd op de MTS was de bij ons om de hoek liggende wijk Molenakker in aanbouw. Uit de interesse voor het bouwen ging ik hier regelmatig kijken. Een woning ontworpen door architect Ton Wijnhoven trok in het bijzonder mijn aandacht. Het toeval wilde dat een medeleerling, Harm Jansen, voor het vak presentatietechnieken van deze zelfde woning een maquette tentoon gesteld had staan. Dit object fascineerde me en riep bij mij een hele reeks van vragen op.
Ik denk nu, dat toen door het parallel zien van model en de uitvoering, dit de bewustwording van architectuur is geweest. En hier heeft onbewust mijn basis heeft gelegen om verder te studeren.

Vrijwel direct in het eerste jaar van de studie aan de HTS ging er een excursie naar het in 1995 opgeleverde Bonnefanten museum. Gelegen in de aanbouw zijnde wijk Céramique. Hier gebeurde veel, heel veel! Was dit nou stedenbouwkundige architectuur of architectonische stedenbouw? Het was zeker een architectenfeestje, Aldo Rossi, Mario Botta en Alvaro Siza, om maar eens wat namen te noemen en dit alles onder leiding van Jo Coenen. Om de opbouw van Céramique te begrijpen, heb ik het eerdere werk van Coenen bekeken en geanalyseerd.

Tijdens dit onderzoek kwam ik er ook achter dat Wijnhoven medewerker bij Coenen was geweest. Deze connectie bevestigde het onderbuik gevoel dat beide een soortgelijke attitude ten opzichte van de architectuur hadden.

Op de TU ben ik gaan zoeken naar mijn attitude. Hoe kan en hoe wil ik ontwerpen? Dat waren de vragen die hier centraal stonden. Vele hoofdrolspelers van de architectuurgeschiedenis hebben de revue gepasseerd. In verschillende projecten kwamen theorie en praktijk al experimenterend bij elkaar. Samen met Carien ten Cate, student landschaparchitectuur, heb ik een project gedraaid, waarbij alle schaalniveaus aan bod kwamen landschap, stedenbouw, architectuur en interieur.
Het door deze niveaus heen werken, van boven naar beneden, terug, heen en weer, was een echte eyeopener en deze thematiek zit tot op de dag van vandaag in mijn werk verweven. In een volgend project en vormstudie was het als of de essentiële gereedschappen in de kist zaten en had ik echt het gevoel een goede basis in de vingers te hebben.

Studie

Ontwerp ons droomhuis

Ik stond op de markt en werd opgebeld met de mededeling; ‘wij hebben grond op het oog en jij mag onze droomwoning daarop realiseren’. Uhmm oké….Super, te gek! Na dit telefoongesprek is er een afspraak gemaakt, zijn we uitvoerig met elkaar in gesprek gegaan en tot een opdracht gekomen. Uitgangspunt was dat ik als ‘jonge snuiter’ de totaalopdracht kreeg en daar tegenover werd dan wel 200% inzet verwacht….prima! Het stuk grond hebben we voorbij laten gaan. Van de ene kant jammer, maar van de andere kant des te leuker, nu konden we met de plannen in het achterhoofd opzoek naar een nieuwe locatie. Het totale proces was intensief, maar zeer interessant! Samen hebben we met alle partijen gesproken, van makelaar tot gemeente en aannemer. Van bouwkosten-deskundige tot lichtadviseur en tuinarchitect. Van metselaar tot dakdekker en keukenleverancier. Het was een schitterende ervaring om van initiatief tot en met de in gebruik name mee te mogen ervaren.

Compleet proces doorleeft

Tijdens de kermis stond er een huis te koop. Er voorbij gelopen en al eens gekeken. Maar ja, nog jong, bedrijf aan het opstarten, nog maar even niet! Één jaar later, weer kermis, stond dit object nog steeds te koop?! Schitterend aan de “kerk”-straat van Ospel gelegen. Ik zag tussen de andere winkels, cafés en kerk mijn eigen kantoor al aan deze dorpsstraat aansluiten. Moest het dan toch zo zijn? Het is toch geweldig om als architect je eigen woning te ontwerpen. Inderdaad, je bent dan alleen naast architect zelf dus ook opdrachtgever. Opmerkingen van de gemeenten, de financiën en relatie met de aannemer worden dan persoonlijk. We hebben de oude woning getransformeerd en uitgebreid. En in dit proces heb ik echt ervaren, doorleeft, wat het inhoud om opdrachtgever te zijn!

Uw ontwerp ook in topvorm?.. Bel !